Säännöt

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsu­taan seuraksi, nimi on

Ylöjärven Ryhti ry.

Seuran kotipaikka on Ylöjärvi .

2 §

Seuran tarkoitus ja toiminnan laatu

Seura toimii Suomen Työväen Ur­hei­luliitto TUL ry:n ja lii­ton asian­omaisen piirijärjestön jä­senseura­na.

Seuran tarkoituksena on:

edistää urheilun ja erilais­ten lii­kunta­muotojen har­ras­tus­ta sekä ter­vei­tä elämän­tapoja;

kehittää kulttuuri- ja nuo­risotyö­tä;

edistää tasa-arvoa ja kan­sainvälis­tä yh­teistoi­mintaa; sekä

toimia puhtaan luon­non ja ympäris­tön puolesta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seu­ra:

järjestää urheilu- ja liikun­tati­lai­suuksia sekä kil­pailu­ja ja muita vas­taavia kult­tuuritapahtu­mia;

harjoittaa kasvatus-, koulu­tus-, val­mennus- ja neu­vonta­työ­tä; sekä harjoittaa tiedotus- ja jul­kaisu­toi­mintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi:

järjestää juhla- ja huvitilaisuuk­sia;

harjoittaa kustannus-, pai­kallisra­dio- ja tele­visio­toi­min­taa;

ylläpitää majoitus- ja ravitsemus­lii­kettä sekä har­joittaa kios­ki- ja bin­gotoimin­taa;

järjestää arpajaisia ja ylei­siä va­rainke­räyksiä; sekä

ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

Seura voi omistaa toimintaansa var­ten tarpeel­lista ir­tainta ja kiin­teää omaisuutta.

Seuran tarkoituksena ei ole voi­ton tai muun ta­loudel­lisen an­si­on hank­kiminen siihen osallisil­le eikä sen toiminta saa muu­toinkaan muodostua pääasiassa ta­lou­delliseksi.

Tarvittaessa seura hankkii toi­min­nalleen asian­omaisen vi­ran­omaisen luvan.


3 §

Jäseneksi liittyminen ja jäsenmak­sut


Seuran jäsenet ovat joko nuo­risojäseniä, var­sinaisia jäseniä, vapaajäseniä, kannattaja­jäseniä, kun­niajäse­niä tai kun­niapu­heenjoh­ta­jia.

Seuran nuorisojäseneksi voi liittyä jokainen alle viisitoista (15) vuo­tias yksityinen henki­lö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä vii­sitois­ta (15) vuotta täyttänyt yksityinen hen­ki­lö.

Seuran vapaajäseneksi pääsee vähin­tään 50 vuotta täyttänyt ja seuran varsinaisena jäsenenä yhtä­jaksoi­ses­ti 25 vuotta ollut tai seuran ja Suomen Työväen Urheilu­liit­to TUL ry:n muiden jäsenseur­ojen varsinai­sena jä­senenä yhteensä 30 vuotta ollut yksi­tyinen henkilö.

Seuran kannatusjäseneksi voi liit­tyä yksityinen hen­kilö tai oikeus­kelpoi­nen yhteisö.

Seuran kunniajäseneksi voidaan kut­sua vähintään 50 vuotta täyt­tänyt yksityinen henkilö, joka on huomat­tavasti edis­tä­nyt seu­ran tarkoituk­sen to­teuttamista.

Seuran kunniapuheenjohtajaksi voi­daan kutsua seuran, Suo­men Työväen Urheiluliitto TUL ry:n tai liiton pii­rijär­jestön toi­minnassa huomat­ta­vasti ansioitu­nut yksityinen hen­ki­lö.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi, nuo­risojäseneksi ja kan­na­tus­jäseneksi hyväksymisestä, vapaa­jäseneksi pää­semises­tä ja kun­niajäseneksi tai kunniapuheen­johta­jaksi kutsumi­sesta päättää seu­ran hallitus/johtokun­ta.

Seuran jäseneltä perittävän liitty­mismaksun ja vuo­tuisen jä­senmaksun suuruudesta sekä mak­su­ajankohdasta päättää seu­ran syyskokous kunkin jäsenryhmän osalta erikseen. Vapaa­jäseneltä, kunniajäseneltä ja kun­niapuheenjohtajalta ei peritä liit­tymis- tai jäsen­mak­sua.

Seuran hallitus/johtokunta voi va­pauttaa varus­mies- tai sivii­lipal­ve­luksessa olevan taikka päätoimi­sen opiskeli­jan tai jon­kun muun vastaa­van syyn omaavan määräaikai­ses­ti jä­senmaksun mak­samises­ta.4 §

Seurasta eroaminen, erottaminen ja eronneeksi katsominen

Jäsen voi erota seurasta ilmoit­ta­malla siitä kirjal­lises­ti seu­ran hallitukselle/johtokunnalle tai sen puheenjoh­tajalle taikka ilmoitta­mal­la siitä seuran ko­kouksessa pöy­tä­kirjaan merkittä­väksi.

Jäsen voidaan erottaa seurasta,

jos jäsen on jättänyt täyttä­mättä ne vel­voituk­set, joihin hän seuraan liit­tyessään si­toutui tai

jos jäsen on menette­lyllään seuras­sa tai sen ulkopuo­lella huo­matta­vasti vahingoit­tanut seuraa taikka

jos jäsen ei enää täytä lais­sa tai näissä säännöissä mai­nittuja jä­senyy­den ehtoja.

Jäsenen voidaan katsoa eronneen seu­rasta, jos jäsen ei ole mak­sanut jäsenmaksuaan kuuden (6) kuukauden kuluessa sen eräänty­misestä.

Jäsenen erottamisesta päättää seu­ran kokous. Jäsenel­le on va­rattava ti­laisuus selityksen an­tamiseen ennen erotta­mis­pää­tök­sen tekemistä, paitsi jos erot­tamisen syynä on jäsen­maksun mak­samatta jättäminen.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus voi päättää seuran jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta tai varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään kurinpitosäännöissä tai kilpailusäännöissä. Vastaava päätöksenteko-oikeus on niiden lajiliittojen hallituksilla, joiden jäsenenä seura on, niiden alaista toimintaa koskevissa asioissa.

5 §

Toimielimet

Seuran päätösvaltaa käyttää seu­ran kokous. Toi­meen­paneva­na eli­menä on seuran hallitus/johto­kunta.

6 §

Seuran sääntömääräiset kokoukset


Seuran vuosikokous pidetään maa­lis­kuun aikana ja syys­kokous loka- tai marras­kuussa hal­li­tuk­sen/johtokun­nan tar­kemmin mää­rää­mänä ajankohta­na.

Vuosikokouksessa käsitellään seu­raa­vat asiat:

valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­henkilöt;

valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;

esitetään hallituk­sen/johto­kunnan ker­tomus seu­ran toi­min­nasta edelli­seltä kalente­rivuodelta;

esitetään tilinpäätös edelli­seltä ka­lente­rivuo­delta ja ti­lin­tarkasta­jien lausun­to;

päätetään tilinpää­töksen vah­vista­mi­ses­ta ja vas­tuuva­pau­den myöntämi­sestä;

valitaan seuran edus­tajat ja vara­edus­ta­jat eri jär­jestöjen ja yh­teisöjen kokousiin;

käsitellään seuran aloitteet ja esi­tyk­set eri järjes­töille ja yh­teisöil­le;

päätetään seuran koollekutsumista­vasta seuran sääntö­jen 9 §:n edel­lyttämäl­lä tavalla; sekä käsitellään kokouk­selle teh­dyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at.

Syyskokouksessa käsitellään seu­raa­vat asiat:

valitaan kokoukselle tarpeel­liset toi­mi­hen­kilöt;

valitaan pöytäkirjan tarkis­tajat;

vahvistetaan toimin­tasuunni­telma ja ta­lousarvio seu­raa­valle vuodelle;

vahvistetaan liitty­mismaksun ja jä­sen­maksun suu­ruus ja mak­suajan­kohta seuraavalle kalenteri­vuo­del­le;

vahvistetaan halli­tuksen/joh­tokun­nan ja jaosto­jen jäsen­ten palk­kiot;

valitaan hallituk­sen/johtokunnan pu­heenjohta­ja, vara­pu­heen­johta­ja, sih­teeri jataloudenhoitaja sekä muut hallituk­sen/johtokunnan jä­senet;

valitaan tilintarkas­tajat ja vara­ti­lin­tarkasta­jat;

päätetään hallituk­sen/johto­kunnan avuk­si asetet­tavis­ta ja halli­tuksen/johtokunnan alai­suudessa toimi­vis­ta jaos­toista sekä vali­taan nii­den jä­senet tai annetaan halli­tuk­sel­le/johtokunnalle val­tuudet jä­sen­ten va­lit­semi­seen;

valitaan seuran edus­tajat ja vara­edus­ta­jat eri jär­jestöjen ja yh­teisöjen kokouk­siin; sekä

käsitellään kokouk­selle tehdyt esi­tyk­set ja muut esille tulleet asi­at. Vuosi- tai syyskokouksen käsi­teltä­väksi tarkoi­tettu esi­tys on jätet­tävä kirjallisena hallituk­sel­le/johtokunnalle vii­meistään seit­semän (7) päivää ennen ko­kousta. Jos esi­tys koskee asiaa, josta lain mu­kaan on mainittava kokous­kutsus­sa, esitys on jä­tet­tävä hal­lituk­sel­le/johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että halli­tus/johto­kunta ehtii si­säl­lyt­tää asian ko­kouskut­suun. Vuo­si- tai syyskokouk­selle tehdyistä esi­tyksistä on seuran hallituk­sen/johtokunnan annet­tava kir­jal­li­nen lau­sunto.

7 §

Ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pide­tään, kun seuran ko­kous niin päät­tää tai hallitus/johtokunta kat­soo sii­hen olevan aihet­ta.

Ylimääräinen kokous on myös pi­det­tävä, jos vä­hintään yksi kym­menesosa (1/10) seuran äänioi­keute­tuista jä­senistä sitä il­moit­tamaan­sa asiaa varten kir­jallises­ti hal­lituk­selta/ joh­t­okun­na­lta vaatii. Hallituk­sen/johtokunnan on viipy­mättä vaati­muksen saatu­aan kutsut­tava seuran ylimää­räinen kokous kool­le pidettä­väksi viimeis­tään nel­jän (4) vii­kon kuluessa vaati­muk­sen esittämi­sestä.

8 §

Äänioikeus seuran kokouksessa

Jokaisella seuran varsinaisella jä­senellä, joka on maksa­nut ko­kous­ta edeltävän kalenterivuoden jäsen­mak­sunsa, on seuran kokouk­sessa äänioi­keus ja yksi (1) ääni.

Seuran nuoriso- ja kannatusjäse­nel­lä on seuran ko­kouksissa pu­he- ja läs­näolo-oikeus, mutta ei oikeutta ot­taa osaa ää­nes­tyk­siin.

Vapaa- ja kunniajäsenellä sekä kun­niapuheenjoh­tajalla on seu­ran ko­kouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. He voivat ot­taa osaa äänestyksiin vain, jos heillä oli äänioikeus en­nen vapaa­jäseneksi hyväksymistä tai kun­niajäseneksi taikka -puheen­joh­tajaksi kutsumista.

9 §

Kutsu seuran kokoukseen

Hallituksen/johtokunnan on toi­mi­tet­tava kutsu seuran ko­kouk­seen vii­meis­tään kahdeksan (8) päivää ennen ko­kousta edel­lisen vuosikokouksen pää­tök­sen mukaan joko

kirjeitse tai

ilmoituksena Suomen Työväen Urhei­lu­liitto TUL ry:n äänen­kannat­tajas­sa taikka seuran omassa lehdessä taikka

ilmoituksena seuran kotipaik­kakun­nalla yleisesti le­viävässä sanoma­lehdessä taikka

sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet seuralle sähköpostiosoitteensa.


10 §
Hallitus/johtokunta

Hallitukseen/johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, vara­pu­heen­joh­ta­ja, sihtee­ri, taloudenhoitaja ja 3 - 7 muuta jäsentä, jotka kaik­ki vali­taan seu­ran syysko­kouk­sessa kalen­terivuo­deksi ker­ral­laan. Hallituk­sen/johtokunnan jäsenenä ei voi olla seuran pää­toimi­nen työn­teki­jä.

Hallituksen/johtokunnan kokouk­sen kutsuu koolle sen pu­heen­joh­taja tai hänen estyneenä olles­saan varapu­heenjohtaja. Halli­tuksen/johtokun­nan ko­kous on pää­tösval­tainen, kun pu­heenjoh­ta­ja tai vara­puheenjoh­taja ja vähin­tään puolet (1/2) hal­lituk­sen/johtokunnan muista jäsenis­tä on saapu­villa.

Hallituksen/johtokunnan päätök­seksi tulee mieli­pide, jota on kannatta­nut vähintään puolet (1/2) äänes­tyk­sessä anne­tuista äänistä. Jos äänet me­ne­vät ta­san, päätökseksi tu­lee mieli­pi­de, jota kokouk­sen puheen­johtaja ilmoittaa kannatta­vansa. Vaa­leis­sa tasatulos ratkais­taan kuitenkin ar­val­la.

11 §

Hallituksen/johtokunnan tehtävät

Hallituksen/johtokunnan tehtävä­nä on hoitaa seu­ran asioi­ta lain ja näiden sääntöjen sekä seuran ko­kouk­sen pää­tös­ten mu­kaan.

Erityisesti hallituksen/johto­kunnan tehtävänä on:

edustaa seuraa;

johtaa seuran toimin­taa, hoi­taa sen ta­loutta ja omai­suut­ta sekä valvoa seuran sääntö­jen noudat­ta­mista;

kutsua koolle seuran kokouk­set ja val­mis­tella niissä käsi­teltä­vät asi­at;

panna toimeen seuran kokouk­sen pää­tök­set;

pitää luetteloa seu­ran jä­senistä;

laatia ehdotus toi­mintakerto­muksek­si, tilinpää­töksek­si, toimintasuun­nitel­mak­si ja talousar­vioksi;

valita tarvittaessa jäsenet vuosi­ko­kouk­sen aset­tamiin jaos­toihin; sekä

ottaa ja vapauttaa seuran toimihen­ki­löt ja pal­katut työnte­kijät.

12 §

Jaostojen tehtävät ja toimivalta

Seuran jaostojen tehtävänä on huolehtia oman lajinsa tai toimintasektorinsa toiminnasta seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hallituksen/johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Jaosto voi päättää oman lajinsa tai toimintasektorinsa taloudellisista asioista vahvistetun talousarvion ja hallituksen/johtokunnan hyväksymän taloudenhoidon ohjesäännön puitteissa. Jaosto ei kuitenkaan voi tehdä seuraa sitovia oikeustoimia, sopimuksia tai muita sitoumuksia.

13 §

Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa halli­tuk­sen/johtokunnan pu­heen­joh­ta­ja, va­rapuheen­johtaja, sihteeri ja ta­loudenhoitaja, kaksi aina yhdessä.

Hallitus/johtokunta voi määrätä hal­lituksen/joh­tokun­nan jäse­nen tai seuran toimi­henkilön kir­joittamaan seuran nimen yksin tai yhdessä jon­kun toisen nimen­kirjoit­tajan kans­sa.

14 §

Tilintarkastajat

Seuralla on kaksi (2) tilintar­kas­tajaa ja kaksi vara­ti­lin­tar­kasta­jaa, jotka kaikki valitaan vuo­siko­kouk­sessa yhdeksi (1) vuodeksi ker­ral­laan.

15 §

Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenteri­vuosi.

Tilinpäätös, tilit ja muut tar­peel­liset asiakir­jat on jä­tettä­vä ti­lin­tarkastajille viimeis­tään kolme (3) viikkoa ennen vuo­sikokousta. Tilin­tar­kastajien on annettava hal­li­tuk­selle/joh­tokun­nalle kirjalli­nen lausun­tonsa vii­meistään kaksi viik­koa en­nen vuosikokous­ta.

16 §

Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ehdo­tus sääntöjen muuttamisesta hyväksy­tään, jos sitä kannattaa vähin­tään kolme nel­jäsosaa (3/4) ää­nestyk­ses­sä anne­tuista äänistä.

Sääntöjen muuttamiselle on saa­tava Suomen Työvä­en Urhei­lu­liit­to TUL ry:n hallituksen hyväksy­mi­nen.17 §

Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta päättää seu­ran kokous. Ehdo­tus seuran pur­kamisesta hyväksytään, jos sitä kannattaa kah­dessa seu­ran ko­kouksessa, joiden välinen aika on vähintään nel­jä (4) viik­koa, kummassakin vähintään kol­me nel­jäsosaa (3/4) ää­nestykses­sä an­ne­tuista ää­nistä.

Jos seura purkautuu tai lak­kaute­taan, sen jäl­jelle jää­neet varat luovutetaan Suomen Työväen Urheilu­liit­to TUL ry:lle.

18 §

Eroaminen liitosta ja piirijärjes­töstä

Seuran eroamisesta Suomen Työvä­en Urheiluliitto TUL ry:­stä tai sen piirijärjestöstä päättää seu­ran ko­kous. Ehdo­tus eroami­ses­ta hyväk­sy­tään, jos sitä kan­nattaa kahdessa (2) seuran ko­kouk­ses­sa, joiden vä­li­nen aika on vähintään neljä (4) viik­koa, kum­massakin vähintään kol­me nel­jäsosaa (3/4) äänestyksessä an­ne­tuista äänistä.

Eroamisesta on ilmoitettava asian­mukaisesti lii­tolle ja pii­ri­järjes­tölle.

19 §

Muut määräykset

Siltä osin, kuin näissä sään­nöissä ei ole mää­räyksiä, nou­date­taan yh­distyksiä koskevaan lain­säädäntöön si­sälty­viä sään­nök­siä.